Komunikaty RODO

KOMUNIKAT

 

Szanowni Klienci, Mocodawcy, Zleceniodawcy,

 

Wszyscy, którzy powierzyli nam prowadzenie swoich spraw, obronę, dochodzenie swoich roszczeń, zwrócili się o pomoc prawną lub też Sądy bądź Rada Adwokacka wskazała nas dla udzielenia pomocy prawnej lub obrony z urzędu, zostali z konieczności – dla potrzeb wykonywania naszych obowiązków adwokatów i radców prawnych – wprowadzeni do naszych baz danych. W związku z tym, pragniemy udzielić Państwu pełnej informacji, co do zakresu

i sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

W związku z wejściem w życie na terenie UE z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. wdrażającej RODO, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Kancelarię Juris oraz Zaufanych Partnerów, adwokatów

i radców prawnych Państwa danych osobowych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię Juris i Zaufanych Partnerów.

 

Dokładając najwyższej zawodowej staranności, po analizie zarówno powyższego rozporządzenia, jak i polskiej ustawy wdrażającej, naszym obowiązkiem jest co najmniej

w każdym przypadku pozyskiwania danych osobowych zarówno od Klienta,

jak i od osób trzecich – a w tym od sądów, prokuratur i innych organów publicznych – podawanie informacji ujętych w art. 13 ust 1 – 3 RODO, a ponadto w trakcie przetwarzania danych:

-informowania o udostępnianiu danych innym podmiotom, którymi mogą być Zaufani Partnerzy tj. adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi, doradcy finansowi, notariusze oraz nasi dostawcy IT sprawujący serwis nad naszą siecią informatyczną i bezpieczeństwem przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którzy są Zaufanymi Partnerami;

-uzyskiwania każdorazowo zgody na przetwarzania danych wrażliwych (patrz Polityka Bezpieczeństwa);

 

Jednocześnie zapewniamy także i oświadczamy, że wdrożyliśmy RODO z najwyższą starannością oraz informujemy, iż:

I.Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Juris sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, tel. 22 628 03 49,

e-mail: kancelaria@juris.pl.

II.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zakresu i sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z adw. Eweliną Kostką, która działa w imieniu Administratora. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: ewelina.kostka@juris.pl.

III.Dostęp do danych osobowych mają Zaufani Partnerzy, którzy zapewniają wysoki poziom świadczenia na Państwa rzecz usług, pomocy prawnej i obrony. Prawnikami są adwokaci i radcowie prawni prowadzący indywidulane kancelarie wskazani

w komunikacie Kancelarii na stronie www.juris.pl. Chodzi oczywiście wyłącznie

o prawników, którzy uzyskują od Państwa stosowne pełnomocnictwa lub odpowiedni substytucje od adwokata lub radcy prawnego, który otrzymał od Państwa pełnomocnictwo.

IV.Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata, radcy prawnego prowadzącego Państwa sprawę lub pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

V.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO. Kancelaria zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzieleniu pomocy prawnej lub też zlecenia udzielonego przez Państwa bądź właściwy sąd, radę adwokacką, okręgową izbę radców prawnych lub inne właściwe organy, gdy będziemy musieli podjąć czynności niezwłocznie przy dochowaniu należytej zawodowej staranności oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Adwokackiej, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zawsze przetwarzanie to będzie odpowiadać wymaganiom oraz w granicach określonych w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz art. 3 ustawy z dnia

6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Kancelaria i jej Zaufani Partnerzy w żadnym przypadku nie przetwarzają Państwa danych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, jak też nie będą dokonywać profilowania bez Państwa każdorazowej wyraźnej zgody.

VI.Dokonaliśmy oceny skutków przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

i wdrożyliśmy, na podstawie art. 32 Rozporządzenia środki organizacyjne zapewniające ich ochronę. Przeprowadziliśmy również szkolenie pracowników, aplikantów i prawników oraz przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty wewnętrzne.

VII.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj.:

a)w przypadku dokumentów wymagających wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

b)w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na Kancelarii Juris w związku z prowadzeniem działalności polegającej na świadczeniu pomocy prawnej oraz działalności szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych, informacyjnych, konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, organizacyjnej i ochrony uzasadnionych interesów Klientów, oraz podatkowo-finansowych, a także prowadzenia strony internetowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Kancelarię Juris Sp. z o. o. lub

c)skorzystania przez Państwa z przysługujących im praw.

VIII.W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Juris Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

1)prawo do dostępu do wszystkich treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

2)prawo do sprostowania danych Państwa dotyczących, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

3)żądanie usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

4)żądanie ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

5)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

6)żądania przeniesienia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

IX.W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,

bez wpływu na dozwolone przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

X.W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa UODO.

XI.Podanie danych przez Mocodawcę lub osobę, której pomoc lub obronę podjęto

z urzędu, na zlecenie sądu lub ze wskazania właściwej rady adwokackiej lub okręgowej izby radców prawnych ma charakter całkowicie dobrowolny, jednak wskazujemy, że konsekwencją niepodania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożliwość pełnego wykonywania naszych obowiązków lub konieczność odstąpienia od umowy.

 

Zarząd Kancelarii

adw. Andrzej Karpowicz

adw. Jan A. Stefanowicz

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: