Doświadczenie

Opiniowaliśmy, projektowaliśmy, formułowaliśmy uwagi i propozycje zmian zapisów oraz dokonywaliśmy ocen m.in.:
• projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym;
• ustawy o dostępie do informacji publicznej;
• ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych;
• ustawy o lobbingu;
• ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
• ustawy o ochronie informacji niejawnych;
• ustawy o odpadach wydobywczych;
• ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym;
• ustawy o prawie prasowym;
• ustawy o rezerwach materiałowych i rezerwach paliw;
• ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
• ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
• ustawy o wolności zrzeszania się;
• ustawy o zamówieniach publicznych;
• ustawy Ordynacja Podatkowa;
• ustawy prawo gazowe;
• ustawy prawo geologiczne i górnicze;
• ustawy prawo o odnawialnych źródłach energii;
• ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych;
• ustawy prawo telekomunikacyjne.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: