Ewelina Anna Kostka – Partner


Ewelina Anna Kostka – Partner

 

Adwokat

 

Od wielu lat świadczy doradztwo prawne na rzecz klientów instytucjonalnych i prywatnych.

 

Zajmuje się w głównej mierze kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców z branży geologiczno-górniczej. Wspiera klientów w procesie uzyskania koncesji eksploracyjnych i eksploatacyjnych, a także w zarządzaniu ryzykiem zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji przedsięwzięć geologiczno-górniczych.

 

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie geologicznym i górniczym, szeroko pojętym prawie ochrony środowiska, także w prawie wodnym oraz w prawie dotyczącym planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła m.in. liczne postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, w tym postępowania dla wiodących spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także m.in. postępowania o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, a także dodatków do tych dokumentacji, postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dotyczące sporów kompetencyjnych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami i prowadzeniem składowisk odpadów, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego przed WSA oraz NSA.

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji (kierunek Prawo) oraz Wydziału Politologii (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia z Geologii Górniczej (Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

 

W 2015 roku w Stavanger w Norwegii uczestniczyła w seminarium z prawa norweskiego w zakresie prawnych aspektów poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu w Norwegii.

 

Prowadziła także szkolenia z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz prawa administracyjnego.

 

Z Kancelarią Juris związana od 2010 roku.

 

Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

 

e-mail: ewelina.kostka@juris.pl

 

Publikacje:

- Ochrona złóż kopalin w planach zagospodarowania przestrzennego w świetle Prawa geologicznego i górniczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda („Górnictwo Odkrywkowe”, Wrocław 2014, Rocznik LV, Nr 2-3:25-31. ISSN 0043-2075);

- Wpływ przesunięcia obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej na etap przed zatwierdzeniem planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych na zakres wniosku koncesyjnego i projekt robót geologicznych ( „Górnictwo Odkrywkowe”, Wrocław 2015, Rocznik LVI, Nr 2:34-40. ISSN 0043-2075);

- Umowa o współpracy w świetle swobody umów (współautor A. Polak) (Materiały XXIX Konferencji z cyklu Zagadnienie surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane 11-14.10.2014, 121-132. ISBN 978-83-62922-51-2);

- Prowadzenie prac geologicznych a tytuł prawny do nieruchomości – ze względu na właściciela złoża kopaliny lub miejsce jej położenia („Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław, 2016, Rocznik LVII, Nr 2:50-56. ISSN 0043-2075).

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: