Doświadczenie

Wieloletnie i wielostronne doświadczenie Kancelarii obejmuje:

tworzenie podmiotów gospodarczych, projektów umów spółek i ich statutów, regulaminów funkcjonowania władz, opracowanie warunków zatrudniania kadry kierowniczej, projektowanie kontraktów menedżerskich, regulacje zarządzania, ochrony informacji, tajemnicy przedsiębiorcy i bezpieczeństwa informatycznego;
usługi

działalność podmiotów gospodarczych i przekształcenia podmiotowe przy tworzeniu i zmianach w ramach grup kapitałowych, opracowywanie i wdrażanie regulacji korporacyjnych, w tym: regulacji zarządzania, bezpieczeństwa informacji, wprowadzania zarządzania procesowego i przygotowywania oraz wdrażania projektów nowych przedsięwzięć;
usługi

opinie prawne i zastępstwo procesowe w zakresie prawa autorskiego, prawa mediów i prawa prasy przed sądami powszechnymi;
usługi

postępowania sądowe i administracyjne w sprawach gospodarczych, karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych i podatkowych, przed organami skarbowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w sporach przeciwko bankom i w sprawach patentowych przed Urzędem Patentowym;
usługi

reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym.
usługi

postępowania administracyjne i sądowe w zakresie koncesji na ze złóż (w tym węglowodorów), analizy prawne dotyczące regulacji w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ochrony środowiska, rozpoznawanie stanu prawnego i faktycznego niektórych złóż kopalin, kompleksowe i specjalistyczne audyty prawne podmiotów prowadzących działalność geologiczno-górniczą;
usługi

przygotowanie dla przedsiębiorców programów restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji, ustalanie stanu prawnego nieruchomości, zobowiązań i należności, a także działania na zlecenie firm zajmujących się procesem prywatyzacyjnym;
usługi

projekty przekształceń w ramach grupy kapitałowej, tworzenie projektów i prowadzenia przekształcenia, łączenia i podziału spółek, tworzenie struktur holdingowych, zapewnienie stałej obsługi prawnej podczas przekształceń w ramach prywatyzacji, tworzenie koncepcji przekształcenia i budowy holdingu, doradztwo w procesie likwidacji;
usługi

opinie prawne do dokumentów przekształceń i prywatyzacji wybranych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, statutów spółek Skarbu Państwa, przygotowanie analiz prawnych, jako podstaw przekształceń oraz umów zbycia udziałów i akcji wraz z ekspertyzami zapisów, odnoszących się do ustalania wynagrodzenia za nabyte akcje i udziały, odpowiedzialności oraz gwarancji związanych z wadami prawnymi i ochroną środowiska;
usługi

legislację – tworzenie projektów oraz opinii do projektów ustaw i aktów wykonawczych na zlecenie Sejmu, Senatu, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa, Business Centre Club;
usługi

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: