Prawo Spółek / Działalność Gospodarcza

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:
tworzenie spółek – specjalizujemy się w tworzeniu procedur zakładania spółek, zawieraniu umów spółek (w tym spółki cichej), tworzeniu projektów umów wspólników/akcjonariuszy i pomocy prawnej w sądowym postępowaniu rejestrowym;
tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw – oferujemy pomoc prawną przy:
- tworzeniu, podziale i łączeniu przedsiębiorstw,
- wydzielaniu zakładów i / lub oddziałów,
- zbywaniu przedsiębiorstw, zakładów, oddziałów,
- przejęciach przedsiębiorstw,
- upadłości i likwidacji przedsiębiorstw;
organy statutowe spółek – oferujemy pomoc prawna dla i w zakresie funkcjonowania organów statutowych spółek, w tym zaskarżanie uchwał władz i reprezentowanie spółek w tym zakresie;
spory korporacyjne – pomoc prawna obejmuje m.in. opracowywanie regulacji wewnętrznych spółek i przedsiębiorstw, tworzenie regulaminów władz, regulaminów organizacyjnych i regulaminów zarządzania;
przekształcenia spółek – oferujemy prowadzenie postępowań dotyczących podziałów, fuzji i przekształceń spółek;
problemy podatkowe i rachunkowe – oferujemy specjalistyczną pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemów podatkowych i rachunkowych spółek i przedsiębiorstw;
rejestracja działalności gospodarczej – pomagamy przy rejestracji indywidualnego przedsiębiorcy, uzyskaniu statusu przedsiębiorcy i obowiązku rejestracji działalności;
prowadzenie przedsiębiorstwa – pomoc prawna obejmuje zarówno wsparcie w prowadzeniu przedsiębiorstwa bezpośrednio przez przedsiębiorcę jak i przy powierzeniu prowadzenia przedsiębiorstwa kierownikowi zakładu pracy (dyrektorowi);
regulacje zarządzania – opracowujemy zindywidualizowane regulacje zarządzania: regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy, regulaminy finansowe;
regulacje szczególnych rodzajów działalności gospodarczej – pomagamy tworzyć regulacje dla szczególnych rodzajów działalności gospodarczej, a w tym branżowe dla indywidualnych przedsiębiorców.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: