Prawo Energetyczne / Odnawialne Źródła Energii (Oze)

Nasza pomoc w zakresie prawa energetycznego oraz odnawialnych źródeł energii może obejmować między innymi:
reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
porady i opinie prawne z zakresu:
- prawa energetycznego (w tym OZE),
- dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej w tym przedmiocie;
przygotowywanie umów i regulacji z dziedziny energetyki rozproszonej, w tym także rozwiązania w zakresie sieci rozproszonych, kogeneracji, pozyskiwania koncesji i pozwoleń zintegrowanych.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: